Termes i condicions generals de Muvon

Nova Mobilitat Compartida SLNE proposa un servei de carsharing sota el nom de Muvon. Ser Usuari de Muvon permet disposar d’un cotxe per hores a la seva elecció i segons la disponibilitat en el moment de la reserva. Formarà part d’un club en el qual cada usuari podrà utilitzar el cotxe triat des de mitja hora fins al temps que necessiti, facturant el seu ús en fraccions de 30 minuts. Ser Usuari requereix l’acceptació de les presents Condicions Generals en donar-se d’alta, que li permetrà llogar el cotxe quan ho necessiti, de manera ràpida i senzilla.

Les prestacions d’assistència del vehicle són les previstes per la seva asseguradora i pels fabricants de vehicles que constitueixen la seva flota.

L’Usuari ha de respectar no només el cotxe, sinó també als altres Usuaris del club. Les Condicions Generals exposades a continuació protegeixen no només els seus propis interessos sinó també els interessos del club i dels altres Usuaris. Muvon es compromet a mantenir en bon estat de funcionament i neteja la seva flota, amb pneumàtics en condicions adequades per a la circulació i seguretat dels seus usuaris. Muvon porta a terme comprovacions regulars dels vehicles. Els procediments establerts per Muvon permeten que tota irregularitat s’informi de manera ràpida pels Usuaris i pels empleats encarregats del manteniment. El servei de cotxe compartit (carsharing) de Muvon es fonamenta sobre el respecte de les normes comunes per part dels Usuaris, i especialment de les franges horàries reservades.

Per conèixer amb més detall el funcionament del sistema i les condicions que ha de complir com a Usuari i arrendatari, l’animem a que revisi les preguntes més freqüents, disponible al nostre web https://www.muvon.es/cat/faq/ .

També pot visitar-nos o escriure’ns a Carrer de Sant Pere Nolasc 7A, Palma o contacto@muvon.es

DEFINICIÓ

“Usuari” fa referència a tota persona física o jurídica aceptadora de les presents Condicions Generals i que estigui registrada en el nostre sistema de reserva ZEMTU.

“Vehicle” fa referència a la flota de vehicles posada a disposició per Muvon o el vehicle utilitzat per l’Usuari.

“App” fa referència a la web app necessària per realitzar la reserva i posterior accés dels vehicles. L’App de Muvon no necessita descarregar-se al dispositiu de l’Usuari, sent suficient afegir la pàgina d’accés a la pantalla d’inici del dispositiu com un enllaç directe.

“Accessoris” fan referència a tot equipament que permetin l’accés i utilització del vehicle: targeta / clau del cotxe, ràdio, antena del vehicle, cable USB, certificat d’assegurança, còpia del permís de circulació, declaració d’accident, diari del cotxe, estoretes del cotxe, kit reparador de punxades, armilla de seguretat, triangles de senyalització, cable de càrrega, targeta SD.

“Servei d’Atenció a l’Usuari” fa referència al nombre de telèfon posat a disposició dels Usuaris en el manual de cotxe i en la pàgina web de Muvon que podrà utilitzar-se per indicar tota anomalia i rebre assistència de l’equip de muvon.

“Diari del cotxe” fa referència al quadern intern de cada vehicle, situat a la guantera, on els Usuaris es comprometen a escriure tota anomalia referent al vehicle (brutícia anormal, danys, nivell de càrrega baix, inventari, …) posant així aquesta informació en coneixement de muvon.

“Guia Ràpida d’Ús” fa referència a la breu guia que es troba dins de cada vehicle, on l’Usuari trobareu tota la informació necessària sobre l’ús correcte del servei i on es detalla el número de telèfon del servei d’Atenció al Client de muvon .

“Període de reserva” fa referència al temps durant el qual l’Usuari podrà disposar d’un vehicle Muvon d’acord amb la reserva realitzada des de l’App o mitjançant la pàgina web muvon.zemtu.com

ESTIPULACIONS

1.- CONDICIONS PER A DONAR-SE D’ALTA

Pot donar-se d’alta qualsevol persona a partir de 27 anys d’edat, amb un carnet de conduir vàlid i vigent a Espanya i amb una antiguitat mínima de dos (2) anys.

La documentació necessària per a donar-se d’alta, mentre no s’especifiqui el contrari en la web www.muvon.es serà la següent:

• Còpia del permís de conduir (vàlid a Espanya i en vigor).

• Número de compte bancari, contra la qual Muvon cobrarà els usos que l’Usuari faci del servei.

• Formulari d’alta correctament emplenat

L’Usuari garanteix que la informació i els documents proporcionats són veritables.

Muvon es reserva el dret a suspendre o anul·lar el present contracte davant la sospita de documentació falsificada, o informació incompleta i / o inexacta. L’Usuari haurà d’informar en el termini de 15 dies naturals sobre qualsevol modificació de les seves dades. La suspensió o caducitat del permís de conduir haurà de notificar immediatament i l’Usuari serà suspès del servei durant el temps necessari que duri aquesta suspensió o renovació del permís.

2.- APP MUVON

L’Usuari farà servir la “App” de Muvon per efectuar la reserva, així com accedir al seu vehicle i finalitzar el servei en l’horari reservat. Des de la mateixa app l’Usuari podrà oferir compartir trajecte a altres Usuaris si així ho desitja, sempre que hagi acceptat compartir les seves dades personals durant el procés de registre. L’usuari podrà modificar aquestes dades en qualsevol moment escrivint a contacto@muvon.es i especificant el nivell de privacitat de la seva compte.

3.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

1r. Cada Usuari accedirà al cotxe reservat fent ús de l’App. El vehicle es retornarà al mateix garatge, i es tancarà de la mateixa manera. Durant el temps de reserva i fins a la seva devolució, l’Usuari té completa custòdia del vehicle i és responsable del mateix durant el seu ús. També és responsable de les claus, de la documentació del vehicle i de tots els seus accessoris.

2n. L’Usuari ha de ser diligent en la cura del vehicle i els seus accessoris.

3r. L’Usuari es compromet a aparcar el vehicle en un lloc segur ia tancar el vehicle amb la clau del cotxe fins a la finalització de la seva reserva.

4t. L’Usuari ha de comunicar a Muvon immediatament la pèrdua de la clau del cotxe, així com del seu terminal mòbil en cas d’estar loguejat en el moment de la sostracció o pèrdua.

5è. L’Usuari ha de deixar els accessoris del vehicle dins del vehicle en tot moment, fins i tot en les parades que faci en el seu viatge prèvies a la fi del mateix.

6è. L’Usuari ha de garantir la correcta càrrega del vehicle mentre fa ús d’ell, comprometent-se a retornar-ho amb almenys 30 km d’autonomia i fent ús de les estacions de càrrega disponibles a l’illa, ja siguin de la xarxa MELIB com d’altres estacions disponibles a establiments públics o privats.

6ºA. Per fer ús dels carregadors de la xarxa MELIB, l’ús és gratuït, l’Usuari farà ús de la targeta que trobarà a la guantera.Aquesta targeta és intransferible i està registrada al vehicle vinculat a la reserva, no podent usar-se per a pujar-a un altre vehicle. L’Usuari podrà accedir a un mapa d’estacions MELIB a la url https://www.tib.org/ximelib/public/map.xhtml per a consultar la disponibilitat a temps real de les mateixes.

7è. L’Usuari haurà d’informar immediatament a Muvon trucant al Servei d’Atenció al Client de Muvon de qualsevol anomalia o fallada (intern o extern) del qual tingui coneixement pel que fa al vehicle. L’Usuari es compromet a no utilitzar el vehicle si aquest no presenta les condicions normals de seguretat.

8º. L’Usuari és responsable de l’estat del vehicle. Tota degradació, deteriorament o dany que patís el vehicle (intern i extern) durant el període de reserva seran responsabilitat de l’Usuari.

9º. L’usuari serà responsable del deteriorament que pateixin un o diversos pneumàtics del vehicle per causes diferents del seu ús normal. En cas de desaparició, el preu del pneumàtic serà facturat a l’Usuari immediatament després de la desaparició.

10º.El Usuari no podrà efectuar cap intervenció, treball o reparació del vehicle sense el previ consentiment per escrit de muvon.

11º. L’Usuari serà responsable de totes les despeses, multes i impostos derivats de l’ús del vehicle, així com de totes les sumes degudes per pagament d’infraccions del codi de circulació i de les altres legislacions que fossin imposades al vehicle i / o als seus conductors.

12º. Els Usuaris hauran de respectar els horaris de les seves reserves i comunicar a Muvon qualsevol retard per tal d’informar a l’proper usuari.

13º. L’Usuari haurà de retornar el vehicle al mateix aparcament on s’hagi recollit abans de la fi de la reserva, i amb almenys 30 km d’autonomia, amb els fars i els llums apagats, correctament aparcat ia la plaça d’estacionament reservada a aquest efecte.

14º. No fumar al cotxe.

15º. No conduir en estat ebri.

16º. No transportar animals al cotxe fora de la seva gàbia, llevat de gossos pigall, que podran viatjar als peus dels seus amos.

17º. Muvon no es fa responsable dels objectes oblidats pels Usuaris. En cas de ser, dit objecte, recuperat pel personal de muvon, el termini màxim de custòdia és d’un mes des de la data de la seva recuperació. Passat aquest període, l’empresa no es farà responsable dels mateixos, sent aquests destruïts.

En cas de no complir aquestes obligacions, l’Usuari haurà de fer front als recàrrecs que siguin aplicables de conformitat amb el que estableix l’estipulació 14, “recàrrecs”. Addicionalment, Muvon podrà resoldre el contracte unilateralment i sense preavís.

Els Usuaris són responsables de totes les infraccions del codi de circulació comeses durant el període de reserva dels vehicles.En particular, els Usuaris hauran d’assumir les infraccions per mal estacionament, per excés de velocitat o per l’ús de carrils habilitats per a la circulació exclusiva d’autobusos.

L’Usuari haurà d’informar immediatament a Muvon de l’existència de la infracció i haurà de pagar a les autoritats competents directament la multa o sanció.

En el cas que Muvon rebi directament la notificació de la infracció:

Muvon notificarà en un termini de 10 dies naturals a les autoritats competents la identitat del conductor / infractor.

• E ls Usuaris hauran en tot moment comunicar a Muvon qualsevol modificació de les seves dades (canvi de residència, números de telèfon, dades bancàries, etc.) enviant un email a contacto@muvon.es

4.- COM RESERVAR UN VEHICLE MUVON

El vehicle s’ha de reservar prèviament a través de l’App, ja sigui des de la versió escriptori o mòbil.

L’usuari pot a continuació utilitzar el vehicle durant el període de la reserva.

La creació, modificació o anul·lació de reserves pot fer-se:

24 hores al dia en la pàgina web de Muvon ia través de telèfons mòbils i dispositius amb connexió a internet, entrant en el seu espai personal amb l’identificador i contrasenyes personals.

L’usuari podrà veure des de la app (només en la versió d’escriptori) en el moment de la reserva una estimació dels costos de la reserva associada a la seva tarifa.

El Vehicle es podrà utilitzar només durant el període de reserva. La durada de reserva mínima és de mitja hora (30 ‘).

Els vehicles s’assignen respectant l’ordre de les reserves. La disponibilitat dels vehicles és consultable a través de l’App.

Les ampliacions de les reserves es fan per fraccions de 30 minuts.

La reserva inclourà informació d’identitat segons el nivell de privacitat aprovat per l’Usuari, durada (hores o dies de durada de lloguer desitjats) i lloc (localització de la recollida i devolució del vehicle). Cada reserva tindrà un nombre específic.

Muvon es reserva el dret a comprovar la identitat de l’Usuari, ia rebutjar la reserva en cas de dubte sobre la seva identitat.

Muvon confirmarà a l’Usuari la seva reserva amb un missatge en el moment de la reserva.

Modificar una reserva.

Els Usuaris poden cancel·lar o modificar una reserva les 24 hores en muvon.es o en l’App, accedint en ambdós casos amb el seu identificador i contrasenya personal. Es podrà perllongar una reserva en curs sempre que el vehicle no hagi estat reservat per un altre Usuari al terme de la reserva inicial. No es podrà cancel·lar una reserva un cop que s’hagi arribat a l’hora d’inici programada. Si es podrà en aquest cas fer una devolució anticipada del vehicle.

5.- CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS VEHICLES

L’Usuari no podrà prestar el vehicle, ni tan sols a un altre Usuari, sense obtenir la prèvia autorització per escrit de muvon.

Només es permet circular en el territori insular de Mallorca.

L’Usuari es compromet a utilitzar el vehicle amb la diligència deguda, respectant les condicions normals d’utilització, solament sobre carreteres transitables i complint, en tot moment, amb les condicions, i normes exigides per la Llei i el Reglament General de Circulació i els reglaments municipals aplicables. L’Usuari no podrà cedir, vendre, hipotecar, llogar el vehicle o qualsevol dels seus components o accessoris ni atorgar a un tercer qualsevol altre dret legal sobre el mateix.

L’Usuari no podrà utilitzar o permetre la utilització del vehicle:

• Per transports remunerats de viatgers.

• Per ensenyar a conduir a una altra persona.

Mai haurà de carregar el vehicle amb excés de pes.

Els vehicles de Muvon no podran ser utilitzats per a usos per als que no han estat dissenyats. L’Usuari serà responsable de qualsevol incident que pugui ocórrer per la utilització incorrecta del vehicle. A més a aquesta circumstància podrà dur aparellada la pèrdua de cobertura per part de l’assegurança. Els vehicles no es poden utilitzar, entre altres, en els següents supòsits:

Per a la tracció d’un altre vehicle ni per a, arrencar, empènyer, remolcar o desplaçar de qualsevol altra manera un altre vehicle.

• En estat de sobrecàrrega.

• Per transportar productes perillosos de cap tipus.

Per trajectes sobre carreteres no públiques (per exemple, pistes de muntanya o circuits de velocitat).

• En manifestacions, demostracions o qualsevol classe d’espectacle.

6. RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ DE L’VEHICLE

La flota de Muvon està a disposició dels Usuaris en els aparcaments detallats a la pàgina web de Muvon www.muvon.es i en l’app.

Les places d’estacionament dels vehicles estan reservades i excepte indicació contrària per part de muvon, l’Usuari haurà de retornar el vehicle a la plaça en què el va recollir.

Recollida del vehicle i revisió de l’estat general.

La recollida del vehicle (i dels seus accessoris) ha de ser realitzada en el lloc d’estacionament indicat en la reserva. Per a això serà necessari passar la Targeta Muvon o TTP per davant del lector situat al parabrisa del vehicle. A cada recollida, i amb anterioritat a l’ús del vehicle l’Usuari es compromet a verificar que a l’interior del mateix es troben tots els documents necessaris per a la circulació del vehicle, és a dir:

còpia del permís de circulació

fitxa tècnica

targeta MELIB

diari del cotxe

manual del cotxe

Cables de càrrega USB (Apple, USB-C)

Cable de càrrega del vehicle, situat al maleter dins de la seva funda.

Si l’Usuari trobés a faltar algun d’aquests documents, haurà d’indicar immediatament a Muvon i no podrà utilitzar el vehicle sense el previ consentiment de muvon.

L’Usuari haurà de comprovar l’estat interior i exterior del vehicle informant muvon, amb caràcter previ a l’ús del mateix, de qualsevol anomalia que no estigui apuntada en el diari del cotxe:

danys

dubte sobre l’estat del vehicle

brutícia anormal

nivell de càrrega podi sota de 30 km d’autonomia.

Muvon comunicarà a l’Usuari un nombre d’incidència que haurà d’anotar en el diari del cotxe com a prova de la comunicació de l’anomalia alliberant a l’Usuari de responsabilitat per aquesta anomalia.

L’Usuari serà responsable de qualsevol anomalia (inclosa la manca de documentació) que no hagi estat comunicada a Muvon en el moment de recollida del vehicle i que hi hagi en el moment de la seva devolució.

En cas de no poder accedir al vehicle per causes pròpies a muvon, l’empresa es compromet a oferir una solució en termini de 30 minuts (bé vehicle alternatiu o anul·lació de la reserva). Muvon no es responsabilitzarà dels perjudicis ocasionats al client per la impossibilitat d’accedir al servei per causes alienes a l’empresa.

Devolució de vehicle.

El final del període de reserva suposa l’obligació de l’Usuari de tornar el vehicle al seu lloc d’estacionament inicial. Haurà apagar el motor, treure les claus del contacte deixant-les en el seu la guantera, verificar que tots els llums queden apagades i plegar els retrovisors utilitzant el comandament elèctric.

Per finalitzar la seva sessió, l’Usuari haurà de finalitzar el viatge des de l’app, assegurant per això de tenir prou nivell de bateria al dispositiu.

L’Usuari haurà de retornar el vehicle en bon estat de funcionament, i llest per a la utilització posterior d’altres Usuaris, d’acord amb les obligacions descrites en la estipulació 3, “Obligacions de l’Usuari”.

L’Usuari haurà de retornar el vehicle en la data, hora i lloc previst en la reserva. L’Usuari que retorni un vehicle després de la finalització del seu període de reserva haurà de fer front als recàrrecs corresponents per retard previstos en l’estipulació 14, “Recàrrecs”. Així mateix, l’Usuari que retorni el vehicle amb anterioritat a la finalització del seu període de reserva tindrà dret a les compensacions per devolució anticipada detallades en l’estipulació 7, “Tarificació del servei”.

Muvon es reserva el dret de presentar denúncia contra l’Usuari si el vehicle no és retornat 5 hores després del final del període de reserva i no havent estat possible comunicar-se amb l’Usuari.

7. TARIFACIÓ DEL SERVEI

Quota d’Usuari.

En el cas que l’Usuari s’hagi unit a Muvon amb una tarifa que porti associada una quota d’Usuari, haurà d’abonar la quota corresponent al seu Pla de Tarifa elegit, en els períodes i imports que s’especifiquen i segons s’expressa en la pàgina web de muvon.

Muvon no està obligat a notificar a l’Usuari amb anterioritat els cobraments de les quotes que són pagaments automàtics que l’Usuari accepta i accedeix al seu cobrament a través de la targeta bancària o un altre mètode de pagament proporcionat.

Un cop renovada la mensualitat, no es podrà reclamar la devolució de la quota en cas de baixa del servei.

En cas de canvi de tarifa a una superior durant el període mensual, es prorratejarà la part proporcional usada de la tarifa inferior.

Tarifa per fraccions de 30 minuts.

La tarifa serà la indicada en cada moment a la secció “Tarifes” inclosa en la pàgina web de Muvon www.muvon.es

Muvon es reserva la facultat de modificar en tot moment la tarifa del seu servei, modificació que no serà aplicable als serveis que estiguin sent prestats en el moment de realitzar l’esmentada modificació.

El servei es factura per franges de 30 minuts i sempre tenint en compte la franja de 30 minuts on es trobi l’hora de fi de reserva (per exemple: l’hora de cap 15:35 h. Es facturarà fins les 16: 00 h.)

L’Usuari mitjançant el seu espai personal del web o l’App podrà realitzar reserves de fins a un màxim de 2 mesos.

• En cas de tornar el vehicle després de l’hora especificada a la reserva, i no havent notificat a Muvon l’ampliació de la mateixa com a mínim 30 minuts abans de la seva finalització, l’Usuari haurà d’abonar cada fracció de 30 minuts al preu corresponent al seu pla i horari.

Elecció i / o modificació de pla de tarifa.

En el moment de donar-se d’alta, l’Usuari triarà el pla que millor s’ajusti a les seves necessitats de mobilitat. Un canvi de pla implicarà el pagament immediat de la quota de la nova tarifa escollida. En el cas que el nou pla no tingui associada quota, no es reemborsarà la quota pagada amb anterioritat.

8. DESPESES ADDICIONALS

L’Usuari haurà de comunicar immediatament al servei d’Atenció a l’Usuari la pèrdua de la targeta MELIB. En qualsevol cas, la pèrdua implicarà l’aplicació del recàrrec detallat per aquest concepte en estipulació 14, “Recàrrecs”.

Altres despeses.

L’Usuari s’haurà de fer càrrec de les següents despeses:

• tots aquells necessaris per a la reparació o substitució del vehicle (o un dels seus accessoris) en cas pèrdua, dany, degradació, o deteriorament procedent de l’incompliment per l’Usuari de les condicions del contracte, seran objecte d’una compensació en els termes de la estipulació 14, “Recàrrecs”.

• tots aquells derivats d’infraccions, multes o sancions de les quals l’Usuari sigui responsable durant la utilització del vehicle muvon.

• qualsevol altre dany o perjudici derivat de l’incompliment per l’Usuari dels termes d’aquest contracte.

• els derivats de procediments de reclamació i recuperació dels imports deguts per l’Usuari a Muvon a l’empara del contracte d’Usuari (inclosos despeses administratives, bancàries i / o legals).

9. FACTURACIÓ

A partir de la primera quinzena de cada mes, l’Usuari tindrà accés a la seva àrea d’Usuari dins d’muvon.es a una factura que inclourà:

– El detall dels períodes de reserva utilitzats per l’Usuari durant el mes immediatament anterior que inclourà el desglossament d’hores i tarifes aplicades.

– Els recàrrecs o despeses que, si escau, siguin d’aplicació de conformitat amb el que estableixen les presents condicions generals.

– L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i qualsevol altre impost aplicable.

– L’import dels interessos de demora, que, si escau, s’hagin meritat d’acord amb el que estableix el paràgraf següent.

Als imports deguts per l’Usuari en virtut d’aquest contracte que no hagin estat abonats en temps i forma se li aplicarà un interès corresponent a l’interès de demora publicat anualment (amb un mínim de 10 €) que es meritarà diàriament sobre la totalitat dels imports deguts a muvon. Els pagaments derivats dels períodes de reserva utilitzats per un Usuari es realitzaran mitjançant càrrec bancari. Excepcionalment i només per a empreses es podrà cobrar mitjançant un altre mitjà de pagament convingut entre l’Usuari i muvon.

Qualsevol pagament rebutjat per l’entitat bancària donarà dret a Muvon a suspendre l’accés el seu servei fins que es proporcioni una nova targeta vàlida o resoldre el contracte unilateralment i sense preavís en cas de frau de targeta. A més, Muvon pot exigir una fiança d’almenys 200 € en dipòsit com segur de pagament per als usos posteriors de l’Usuari.

Forma de pagament.

L’Usuari accepta els pagaments derivats de les seves reserves que li seran carregats en el seu compte bancari facilitat pel mateix en la seva alta d’Usuari. A més a l’Usuari accepta el càrrec en el seu compte bancari de les quotes corresponents al seu Pla de Tarifa de manera automàtica i sense ser necessària notificació addicional.

Els pagaments derivats dels períodes de reserva utilitzats per un Usuari es realitzaran mitjançant càrrec en compte. L’Usuari es compromet a mantenir actualitzades les seves dades personals incloses les dades del seu mitjà de pagament. L’Usuari s’ha d’assegurar que en el seu compte corrent disposi de saldo suficient per a poder pagar en el moment de la reserva l’import del temps reservat, més les possibles ampliacions de la durada del seu lloguer a realitzar ..

Muvon es reserva el dret de demanar un prepagament o fiança addicional per a futures reserves en aquells casos on el pagament per compte bancari hagi estat rebutjat automàticament.

L’Usuari autoritza a Muvon a conservar les dades bancàries que va facilitar en donar-se d’alta. La informació facilitada s’arxivarà en un servidor auditat amb certificat SSL per evitar la publicació o utilització no autoritzada de les dades de la targeta de crèdit i per protegir la confidencialitat de la seva informació personal. En el moment de l’alta, es podrà verificar la validesa del compte fent un cobrament d’1 € que es reemborsarà de nou a l’Usuari automàticament.

Davant impagaments, i transcorregut un mes de l’emissió de la factura, Muvon derivarà el deute a una entitat de cobrament que s’ocuparà directament de la gestió de l’expedient amb els seus corresponents recàrrecs.

10. COBERTURA DE L’ASSEGURANÇA I RESPONSABILITAT

Els vehicles Muvon estan protegits per una assegurança, que cobreix entre altres, la responsabilitat civil de subscripció obligatòria i els danys propis al vehicle.

Els Usuaris podran beneficiar-se de les cobertures d’aquesta assegurança sempre que compleixin i respectin la totalitat de les obligacions assumides en el present contracte i aquelles establertes en el Codi de la Circulació, i altra legislació aplicable a l’ús de vehicles a motor. A més a seran aplicables i, per tant, oposables a l’Usuari les limitacions i exclusions previstes en la pòlissa d’assegurança que cada usuari pot consultar dirigint-se a l’oficina de muvon. A tall d’exemple, els danys propis al vehicle no estaran coberts quan l’Usuari condueixi sota efectes de l’alcohol o substàncies estupefaents.

Pel que fa a la cobertura de danys propis el vehicle està cobert amb la modalitat inclosa en la tarifa per hora de muvon: Aquesta modalitat inclou una franquícia de 300 € que haurà de ser íntegrament assumida per l’Usuari en cas de sieniestro del que sigui responsable. Aquesta modalitat no té cost de contractació.

Per als danys que requereixin una reparació per un import inferior a la franquícia, únicament es facturarà a l’Usuari l’import de la reparació i prèvia petició de l’Usuari, Muvon posarà a la seva disposició el pressupost confeccionat pel taller per a la reparació del dany causat. Muvon tindrà plena llibertat per efectuar la reparació del vehicle quan ho consideri necessari i d’acord amb l’agenda de reserva dels cotxes.

L’assegurança no cobrirà els danys produïts a l’Usuari pel robatori d’objectes personals oblidats a l’interior del vehicle.

La pòlissa d’assegurança no cobrirà els danys sobre els pneumàtics. Els Usuaris seran plenament responsables dels costos de reparació d’aquests últims.

Així mateix, l’Usuari serà plenament responsable de tots els danys causats voluntàriament o per la seva negligència al vehicle o als equipaments instal·lats a bord (equipament informàtic, en particular).

Per a la reparació dels seus vehicles, Muvon es reserva el dret a utilitzar exclusivament els tallers de reparació acreditats pel fabricant dels vehicles.

L’Usuari haurà de respondre en tot moment del període d’immobilització del vehicle mentre duri la seva reparació al taller. El cost per dia per immobilització s’estipula a la secció de recàrrecs. Cap de les modalitats de l’assegurança eximeix a l’Usuari del pagament de la immobilització mentre duri la reparació del vehicle. En cap cas el cost de la immobilització serà superior a 4 dies.

L’incompliment d’una de les condicions d’utilització descrites en les presents condicions facultarà Muvon a suspendre o resoldre unilateralment i sense preavís el contracte amb l’Usuari.

L’assegurança no cobreix, en cap cas, els danys produïts com a conseqüència de la conducció dels vehicles en condicions no admeses en el Codi de Circulació, imports de multes ni aquells danys en què el conductor sigui persona diferent a la que hagués reservat el vehicle. En tots aquests casos, l’Usuari, sigui o no el conductor, serà responsable de tots els danys produïts en el vehicle.

L’assegurança no cobreix punxades, trencaments de pneumàtics i llantes no degudes al desgast dels mateixos. Ni avaries produïdes per cops als baixos, danys produïts per l’aigua i fang, conseqüència d’utilitzar el vehicle per terrenys pels que no estigui preparat. Ni els danys en la tapisseria no deguts al desgast normal per l’ús.

L’assegurança no cobreix la pèrdua de documentació original, claus, gat, eines, roda de recanvi, joc de triangles i qualsevol equipament del vehicle.

En cas d’accident, es carregarà l’import de la franquícia fins a comprovar l’estat del vehicle i realitzar la reclamació a la companyia contrària.

11. EN CAS D’AVARIA, ACCIDENT O ROBATORI

En cas d’avaria:

Si durant el període de reserva, es detectés un problema o anomalia que impedís o limités el funcionament o la utilització normal del vehicle, o que pogués comprometre la seguretat de les persones, l’Usuari haurà aparcar immediatament el vehicle. L’Usuari s’haurà de posar en contacte a través del telèfon d’assistència de Muvon 623.188.381 per beneficiar-se de l’assistència en carretera proporcionada per l’asseguradora. S’exclouen d’aquestes prestacions les despeses derivades de canvi de roda, pèrdua de targeta i clau, targeta tancada al vehicle, objectes perduts o oblidats en el vehicle. Aquestes despeses hauran de ser assumits en la seva totalitat per l’Usuari. Muvon proporcionarà a l’Usuari assistència amb grua sempre que l’avaria o punxada ho requereixi. En cas que l’avaria es degui a vehicle sense bateria o punxada, provocat pel mal ús de l’Usuari, aquest haurà de pagar les despeses d’assistència amb grua estipulats a la secció de Recàrrecs.

Està estrictament prohibit ajudar a un altre vehicle a arrencar, tot i que el vehicle sigui part o no de la flota d’muvon.

En cas d’avaria declarada i acceptada com a tal per muvon, la reserva es mantindrà en vigor, sense recàrrec de retard algun, fins al lliurament del vehicle al servei o taller de reparacions.

En cas d’accident, l’Usuari es compromet a:

posar-se l’armilla de seguretat abans de sortir del vehicle, si les condicions de seguretat i d’urgència ho permeten.

• adoptar les mesures necessàries per evitar l’ocurrència d’un altre accident i fer ús del triangle de senyalització per protegir el vehicle i garantir la seguretat de la resta de conductors. Així mateix, l’Usuari haurà d’informar immediatament als serveis d’emergència (policia, guàrdia civil, servei d’urgència i rescat) si algú estigués ferit.

• informar Muvon com més aviat millor (en un termini màxim de 5 hores) de l’accident i de tota intervenció dels serveis d’emergència com a conseqüència de l’accident.

• redactar i enviar a Muvon un comunicat d’accident, fins i tot en cas que només hi hagi danys materials, en el qual es detallin de manera comprensible i minuciosa les circumstàncies de l’accident, les causes i, si és possible, el nom i direcció de les persones perjudicades o causants de l’accident i els testimonis. El comunicat d’accident s’enviarà a contacto@muvon.es com fotografia adjunta. L’assumpte de l’email serà el nombre d’incidència proveït per muvon. Sense perjudici de l’informe d’accident, l’Usuari està obligat a comunicar telefònicament al 623.188.381 en el moment del sinistre la descripció del mateix. En aquest telèfon se li notificarà el número de referència a registrar en el diari del cotxe i en assumpte l’email. La còpia física del part es conservarà a la guantera.

• proporcionar qualsevol informació addicional que sigui sol·licitada per Muvon en relació amb les circumstàncies del sinistre (fotografies, etc.).

• col·laborar amb l’assegurança de Muvon en tot el que sigui necessari i facilitar informació completa i veraç sobre l’accident.

En cas de robatori:

L’Usuari es compromet a informar Muvon ia denunciar el robatori del vehicle a la Policia o Guàrdia Civil dins el termini de 5 hores a partir que tingués coneixement. Aquesta obligació s’aplica en cas de robatoris que no impliquin la desaparició del vehicle. Aquest informe haurà de lliurar-se a Muvon en un termini màxim de 24 hores a comptar de la data de la denúncia.L’incompliment d’aquesta obligació implicarà la no cobertura del robatori per part de l’assegurança i la consegüent obligació de l’Usuari de fer front als danys i perjudicis soferts per Muvon com a conseqüència de l’incompliment.

14. RECÀRRECS

Pots utilitzar el 30 €
Conduir en estat ebri 500 €
Descàrrega de la bateria per mal ús 30 €
Transport d’animals fora de cistella de transport 100 €
Pèrdua de la clau del cotxe 120 €
Pèrdua targeta SD 40 €
Pèrdua targeta MELIB 20 €
Pèrdua cables de càrrega USB (25 € c / u)
Pèrdua documentació cotxe 200 €
Conductor no autoritzat per muvon 120 €
Enviament de grua fora de l’assistència inclosa en l’assegurança 110 €
Immobilització del vehicle per negligència de l’Usuari 150 €
En condicions inadequades de neteja 30 €
fars encesos 30 €

15. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS

D’acord amb l’evolució i les necessitats tècniques del servei, Muvon podrà introduir modificacions en les seves Condicions Generals i en les normes d’ús dels vehicles.

Muvon es reserva el dret a adaptar o modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

Aquestes modificacions seran comunicades amb la deguda antelació als Usuaris.

A partir de la data en la qual s’hagi realitzat una modificació de les condicions generals, la nova versió podrà ser consultada i descarregada pels Usuaris a la pàgina web de Muvon www.muvon.es Les noves condicions generals únicament seran aplicables a les reserves realitzades amb posterioritat a la modificació d’aquestes condicions.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

Els Usuaris podran presentar les queixes i reclamacions sobre el servei car sharing de Muvon a través de correu electrònic a l’adreça contacto@muvon.es o per escrit a l’atenció del Servei d’Atenció a l’Usuari de muvon: C / Sant Pere Nolasc 7A 07001 de Palma.

17. NUL·LITAT O INEFICÀCIA PARCIAL I LLEI APLICABLE

Si qualsevol estipulació del contracte d’Usuari fos declarada, totalment o parcialment, nul·la i ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta estipulació oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el contracte d’Usuari en tota la resta, tenint-se tal estipulació, o la part de la mateixa que resultés nul·la i ineficaç, per no posades.

El contracte d’Usuari es regirà per la llei espanyola. Tot litigi controvèrsia que es derivi, directament o indirectament, del contracte d’Usuari, incloses les qüestions relatives a la seva existència, validesa, eficàcia, interpretació, compliment o resolució, se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.

www.muvon.es | NOVA MOBILITAT COMPARTIDA SLNE, amb domicili social a Palma de Mallorca, carrer Sol 28, núm 3B, CIF nombre B16576613, telèfon +34623188381, correu electrònic contacto@muvon.es, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca en el Tom 2380, foli 64, Secció 9, Full 84210, Inscripció 1